Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, Brunse Mæhlisen Advokatfirma, CVR-nr. 37289205, udfører for sine kunder. Inden vi påtager os en opgave, og undervejs, undersøger vi, at der ikke foreligger interessekonflikter, der forhindrer os i at repræsentere kunden.

Opgavens udførelse

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om advokater, de advokatetiske regler fra Advokatsamfundet, og i overensstemmelse med de aftaler vi indgår med vores kunder. Omfanget og karakteren af vores arbejde i forhold til den enkelte opgave aftales løbende.

Honorar og fakturering

Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi/det resultat, som kunden tilføres. Afregning sker med udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, opgavens kompleksitet og betydning for kunden; alt sammen under hensyntagen til det ansvar, der er forbundet med opgaven. Udlæg og øvrige direkte henførbare omkostninger i forbindelse med opgavens udførsel betales af kunden ud over honoraret.
Vi fakturerer sædvanligvis i forbindelse med arbejdets afslutning, men ved længerevarende sager og i faste klientforhold forbeholder vi os, at fakturere løbende eller kvartalsvis efter aftale. Udlæg indbetales forud for afholdelse. Betalingsbetingelser netto kontant 8 dage fra fakturadato, hvorefter der tilskrives morarenter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser.

Arkivering

Vi opbevarer identitets oplysninger og sagsakter i minimum 5 år fra arbejdets afslutning. Originale dokumenter tilbage-leveres efter aftale.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Brunse Mæhlisen Advokatfirma er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi er ansvarsforsikret i et dansk forsikringsselskab og nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til os eller Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Brunse Mæhlisen Advokatfirma. Vores ansvar er begrænset til maksimalt DKK 5 mio. pr. opgave, og omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andet indirekte tab.

Klientmidler

Der gælder ingen statsgaranti for klientkontomidler indestående på advokatfirmaers klientkonti. Advokatfirmaer hæfter ikke for tab, der skyldes, at et pengeinstitut måtte blive nødlidende.

Med mindre klientmidler efter ønske fra kunden, indestår på en separat klientkonto (udgiften kan pålignes kunden), indgår alle indbetalte klientmidler på samlekonti med andre klientmidler, der indestår hos Brunse Mæhlisen Advokat-firma. En kundes indestående i et nødlidende pengeinstitut, opgøres som den forholdsmæssige andel af vore samlede klientmidler med tillæg af klientens eventuelle øvrige indestående i det nødlidende pengeinstitut, og dækkes samlet under statsgarantien for indskud, med maksimalt EUR 100.000 (ca. DKK 750.000). Vi benytter Middelfart Sparekasse.

For private bolighandler er ovenstående beløb på EUR 100.000 udvidet til at omfatte beløb på op til EUR 10 mio., forudsat at der er tale om en sædvanlig disposition vedrørende en bolighandel i form af eksempelvis deponering, garantistillelse eller lignende. Hvis vi på en kundes vegne skal tage særlige forholdsregler i forhold til placering af eventuelle klientmidler, skal vi have besked herom straks behovet måtte opstå.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med den ydede rådgivning eller vor behandling af en given sag skal kunden altid rette direkte henvendelse til os. Hvis ikke vi i fællesskab kan finde en løsning, kan klager over vores rådgivning og det beregnede salær indbringes for Advokatnævnet, og henvendelse kan rettes til: Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf.: 33969798, e-mail: [email protected].

Du kan læse mere på www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnævnet.dk.

Høring, marts 2019

Brunse Mæhlisen Advokatfirma
Nørre Allé 32
8362 Hørning
Tlf.: 86923999
E-mail: [email protected]